WARSZTAT KWALIFIKACYJNY: Trener Grupowy Treningu Zast臋powania Agresji TZA - ART

Ods艂on: 268 | Fotografia nr: #3461
Wojew贸dztwo:   Lubelskie

WARSZTAT KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE
TEMAT:
Trener Grupowy Treningu Zast阷owania Agresji TZA - ART
TERMIN:
05 - 08.03.2015 (czwartek, pi眛ek, sobota, niedziela)
GODZINA:
09:00 - 18:00 - czwartek
09:00 - 18:00 - pi眛ek
09:00 - 18:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:
Hotel "LOGOS"
ul. Akademicka 4, Lublin
numer sali 117
KOSZT:
• 1 300 z osoby ucz眂e si
• 1 450 z osoby pracuj眂e
*** cena obejmuje: udzia w kursie, materia硑 dydaktyczne, certyfikat za秝iadczaj眂y uczestnictwo w warsztacie, serwis kawowy
PROWADZY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA)
ZAKO袰ZENIE:
certyfikat z hologramem ART
ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zaj阠iowi, pracownicy s硊縝 penitencjarnych, pracownicy policji, s眃u, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracuj眂e z dzie鎚i, m硂dzie勘, pracownicy pomocy spo砮cznej, pracownicy organizacji pozarz眃owych, pracownicy s硊縝y zdrowia, studenci kierunk體 m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane
Kurs przeznaczony jest dla os骲, kt髍e: - pragn doskonali swoje umiej阾no禼i zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej - kieruj m硂dzie勘, nauczaj albo wychowuj, albo zawodowo lub niezawodowo pomagaj lub zamierzaj pomaga m硂dym ludziom; - w swoim otoczeniu maj osoby agresywne, s nara縪ne na potencjalne napa禼i lub konflikty; - przygotowuj si lub doskonal si w funkcji lub zawodzie trenera umiej阾no禼i spo砮cznych, trenera biznesu, prowadz眂ego kursy i zaj阠ia grupowe; - zawodowo kontaktuj si z osobami agresywnymi; - zamierzaj uczy innych nie-agresywnego zachowania; - zamierzaj uzyska kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zast阷owania Agresji (ART®).
NA KURSIE UZYSKUJE SI:
kompetencje do:
• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pe硁ienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.
ponadto:
• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi; • nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania; • nauczania kontroli emocjonalnej; • prowadzenia wnioskowania moralnego;
kwalifikacje do:
• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART; • prowadzenia Treningu Zast阷owania Agresji (ART®) dla odbiorc體 ko馽owych jako pierwszy trener;
• wsp蟪prowadzenia kurs體 Treningu Zast阷owania Agresji (ART®) dla trener體 jako trener pomocniczy (drugi trener);
uprawnienia:
• do u縴wania znaku towarowego "Trening Zast阷owania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorc體 ko馽owych i uzyskania licencji na treningi komercyjne
PROGRAM KURSU: Program ART sk砤da si z trzech komponent體:
• Trening umiej阾no禼i prospo砮cznych (co robi?), pozwala na przygotowanie si do radzenia sobie w przysz硑ch trudnych sytuacjach 縴ciowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiej阾no禼i, informacji zwrotnej, treningu uog髄niaj眂ego skoncentrowanym na zwi阫szenie transferu. Umiej阾no禼i prospo砮czne s podzielone na grupy:
1) wst阷ne umiej阾no禼i spo砮czne,
2) zaawansowane umiej阾no禼i spo砮czne,
3) umiej阾no禼i emocjonalne,
4) umiej阾no禼i alternatywne wobec agresji,
5) umiej阾no禼i kontroli stresu,
6) umiej阾no禼i planowania.
• Trening kontroli z硂禼i (czego nie robi?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialno禼i za swoj z硂舵, co ma bezpo秗ednie prze硂縠nie na rozwi眤anie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje si kroki kontroli z硂禼i zgodnie z przyj阾 procedur: wyzwalacze, sygna硑, reduktory, monity, samoocen, zastosowanie umiej阾no禼i spo砮cznej.
• Wnioskowanie moralne (jak odr罂ni to co robi od tego czego nie robi?), uczy procedur podejmowania decyzji, kt髍e zwi阫szaj prawdopodobie駍two decyzji zaspokajaj眂ych poczucie przyzwoito禼i, sprawiedliwo禼i i uwzgl阣nianie potrzeb i praw innych os骲. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

ZAPISY: Formularz zg硂szeniowy:
• www.pcrozwoju.bnx.pl (zak砤dka formularz zg硂szeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

Informacje kontaktowe
Imi臋 do kontaktu: PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
Adres: LUBLIN
Telefon: 509970340
Zobacz stron臋 Sprzedawcy
Kontakt ze Sprzedawc膮

Wpisz tekst widoczny na obrazku w polu poni偶ej.
Mo偶liwe s膮 litery od A do H
i numery od 1 do 9.